REGULAMIN PARKINGU SPA HOTELU JAWOR ****

§1

 1. Niniejszy Regulamin Parkingu zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady
  i warunki korzystania przez Użytkowników z Parkingu oraz dróg dojazdowych (wewnętrznych) do SPA Hotel JAWOR ****, zarządzanych przez Wawrosz spółka jawna z siedzibą w Bielsku – Białej, przy ul. Warszawskiej 158, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000003577 posługująca się NIP 547-005-32-03 REGON 070412283. (dalej Zarządca)
 2. Przez Parking rozumie się oznakowany teren parkingowy przy SPA Hotel JAWOR **** 
   w Jaworzu, przy ul. Turystyczna 204, 43-384 Jaworze obejmujący strefy: 
 1. Parking główny – znajdujący się za wjazdem przez bramę główną przeznaczony wyłącznie dla gości hotelowych SPA Hotel JAWOR ****, na którym znajduje się 70 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych 
 2. Parking boczny – znajdujący się przy wjeździe do restauracji od strony ulicy Jaworowej przeznaczony dla gości indywidualnych korzystających ze znajdujących się w SPA Hotel JAWOR **** , restauracji, basenu oraz Wellness @SPA, na którym znajduje się 30 miejsc postojowych, , którzy mogą z niego korzystać przez okres nie dłuższy niż 5 godzin oraz dla gości hotelowych SPA Hotelu JAWOR****.
 1. Przez Użytkownika w rozumieniu niniejszego regulaminu rozumie się osobę fizyczną faktycznie korzystającą z Parkingu i dróg dojazdowych (wewnętrznych) do
  SPA Hotel JAWOR **** (kierującą pojazdem), lub właściciela pojazdu zaparkowanego na Parkingu albo drogach dojazdowych (wewnętrznych) do SPA Hotel JAWOR **** bądź w innych miejscach do tego nie przeznaczonych. W razie braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za Użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu bądź osobę fizyczną lub prawną będącą właścicielem pojazdu lub posiadaczem pojazdu na podstawie umów cywilnoprawnych. 
 2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.
 3. Przez wjazd na teren Parkingu oraz dróg dojazdowych (wewnętrznych) do SPA Hotel JAWOR Użytkownik wyraża zgodę na zasady i warunki  korzystania z Parkingu określone
  w Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

§2

 1. W momencie wjazdu na teren Parkingu  pomiędzy Zarządcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa na korzystanie z miejsca parkingowego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, która wygasa z chwilą opuszczenia miejsca parkingowego. 
 2. Ustala się następujące zasady odpłatności korzystania z Parkingu:
 1. korzystanie z miejsca parkingowego na terenie Parkingu głównego – 20 zł za dobę, obliczaną jak doba hotelowa, tj. w godzinach 14:00-11:00
 2. korzystanie z Parkingu bocznego:
 • dla gości indywidualnych korzystających ze znajdujących się w SPA Hotel JAWOR **** , restauracji, basenu oraz Wellness @SPA - bezpłatnie przez okres nie dłuższy niż 5 godzin, po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata w wysokości 6,00 zł/godzinę, 
 • dla gości hotelowych obowiązuje opłata  20 zł za dobę, obliczaną jako doba hotelowa, tj. w godzinach 14:00-11:00  
 1. Opłatę za korzystanie z Parkingu nalicza się od chwili udostępnienia miejsca parkingowego Użytkownikowi. Należy ją uregulować przed udaniem się do pojazdu i opuszczeniem Parkingu w recepcji SPA Hotel JAWOR **** -. Goście  hotelowi  SPA Hotel JAWOR **** regulują opłatę w momencie wymeldowania się z hotelu.

§3

 1. Parking jest czynny przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.
 2. Miejsca parkingowe przeznaczone są wyłącznie dla samochodów osobowych. 
 3. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez Zarządcę jako zarezerwowane.
 4. Parkowanie autobusów jest dozwolone tylko dla autobusów gości hotelowych nocujących w hotelu, przy czym miejsce parkowania autobusów musi być każdorazowo ustalone oraz potwierdzone w recepcji hotelu przed zaparkowaniem.
 5. Zabroniony jest wjazd na teren Parkingu oraz dróg dojazdowych (wewnętrznych) do SPA Hotel JAWOR ****  pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którymi Zarządca udzielił zgody na takie parkowanie. Użytkownik, który nie zastosuje się do zakazu,  w przypadku konieczności podjęcia działań przez upoważnione służby, zostanie obciążony ich kosztami.
 6. Zarządca może w szczególnie uzasadnionych wypadkach podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu lub jego części z użytkowania.
 7. Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z Parkingu w razie zaistnienie nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

§4

 1. Parking nie jest parkingiem strzeżonym ani dozorowanym. 
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych, dotyczących pojazdów lub osób korzystających z Parkingu. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę pojazdu pozostawionego na terenie Parkingu a także za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe i jego wyposażenia oraz za szkody na osobie lub w mieniu osób korzystających z Parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, wyrządzone przez inne osoby, a także spowodowane działaniem Użytkownika i siły wyższej.
 3. Wszelkie uszkodzenia pojazdów, a w szczególności powstałe podczas manewrowania, należy niezwłocznie zgłaszać recepcji SPA Hotel JAWOR ****  oraz Policji. 
 4. W przypadku uzyskania informacji o mającym miejsce na terenie Parkingu lub dróg dojazdowych (wewnętrznych) kolizji lub wypadku, w których ucierpiały inne osoby należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować pogotowie ratunkowe oraz obsługę recepcji SPA Hotel JAWOR****.
 5. W przypadku kolizji drogowej i wypadków drogowych powstałych na terenie Parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności określone w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j., Dz. U. z 2005r. Nr 108, póz. 908 z późniejszymi zmianami). 

§5

 1. Użytkownik pozostawiając pojazd na Parkingu jest obowiązany wyłączyć silnik pojazdu, zabezpieczyć go przed użyciem  przez osoby trzecie, wyłączyć pozostawione w pojeździe urządzenia radiofoniczne, zamknąć okna, drzwi i bagażnik oraz zabezpieczyć właściwe działanie systemów alarmowych zainstalowanych w pojeździe tak, aby sygnał alarmowy włączał się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą
 2. Użytkownik na terenie Parkingu oraz dróg dojazdowych (wewnętrznych) obowiązany jest: 
 1. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, póz. 908 z późniejszymi zmianami), w tym stosować się do  znaków drogowych oraz postanowień niniejszego regulaminu,
 2. poruszać się z prędkością nie większą niż 5 km/h,
 3. zachować szczególną ostrożność, w szczególności podczas parkowania i wykonywania pojazdem innych manewrów oraz ustawić pojazd na miejscu parkingowym wyznaczonym liniami, bez ich zasłaniania,
 4. podporządkować się poleceniom Zarządcy oraz innych uprawnionych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie ruchu na Parkingu. 
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy, bądź innym Użytkownikom, w związku z pozostawieniem pojazdu na terenie parkingu, dróg dojazdowych (wewnętrznych) do SPA Hotel JAWOR ****, a także na terenie miejsc nie przeznaczonych do parkowania.

§6

 1. Zarządca przeprowadza kontrolę spełniania warunków umowy najmu miejsca parkingowego na terenie całego Parkingu za pośrednictwem upoważnionych przez siebie osób.
 2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również usuwając  pojazd z Parkingu. Użytkownik będzie wówczas zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.

§7

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.spahoteljawor.pl 
 2. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Szczegółowych informacji udziela recepcja SPA Hotel JAWOR ****   .
 4. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie zmiany na stronie internetowej www.spahoteljawor.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownictwo SPA Hotel Jawor ****