REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIATA SAUN
 CZĘŚCI KOMPLEKSU STREFY SPA & WELLNESS 

§1

 1. Świat Saun jest częścią kompleksu strefy Spa & Wellness w SPA Hotel JAWOR znajdującego się w Jaworzu przy ul. Turystycznej 204  w Bielsko-Białej (dalej Świat Saun).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb korzystania ze Świata Saun i jego urządzeń, zaplecza technicznego i przyległego terenu.
 3. Zarządcą strefy Spa & Wellness, w tym Wodnego Raju jest Wawrosz spółka jawna z siedzibą w Bielsku – Białej.
 4. Każda osoba korzystając ze Świata Saun zobowiązana jest do zapoznania się przed wejściem na teren Świata Saun i rozpoczęciem korzystania ze znajdujących się tam urządzeń z Regulaminem, zasadami korzystania z urządzeń Świata Saun znajdujących się na terenie Świata Saun i ich przestrzegania. Niezapoznanie się z tymi postanowieniami, w tym zapisami Regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za ich przestrzeganie. Korzystanie ze Świata Saun jest  równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane
  z terenu Świata Saun bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty.

§2

 1. Świat Saun - część kompleksu strefy Spa & Wellness w SPA Hotel JAWOR składa się
  z następujących części:
 1. Saun: fińska, bio-sauna, aromatyczna, turecka, 
 2. Laconium 
 3. Prysznice wrażeń,
 4. Wypoczywalni,
 1. Świat Saun jest czynny 7 dni w tygodniu w następujących godzinach:
  1. poniedziałek - piątek 16:00 -20:00
  2. sobota i niedziela       10:00-20:00
 2. Pobyt w Świecie Saun przewidziany jest do godziny 20:00.
 3. Osoby przebywające w Świecie Saun po godzinach zamknięcia będą obciążone karą finansową w wysokości 200,00 zł.
 4. Kierownictwo SPA Hotel JAWOR hotelu oraz obsługa Świata Saun zastrzegają sobie możliwość czasowego ograniczenia wstępu do Świata Saun ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających, tj. 25 osób

§3

 1. Wstęp na teren Świata Saun dla gości hotelowych SPA Hotelu JAWOR na podstawie karty hotelowej jest bezpłatny.
 2. Pozostałe osoby w celu korzystania ze Świata Saun powinny zakupić bilet lub karnet
  w recepcji SPA & Wellness. Bilet lub karnet do Wodnego Raju upoważnia do korzystania w tych samych godzinach ze Świata Saun
 3. Cennik usług dostępny jest w recepcji SPA & Wellness oraz na stronie www.spahoteljawor.pl
 4. Opłata za wstęp jest pobierana z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.
 5. Wejście w strefę naliczania oraz przydział szafek odbywa się, przy użyciu klucza, który klient zewnętrzny otrzymuje w recepcji SPA & Wellness po wykupieniu usługi.
 6. Po wybraniu szafki Klient przebiera się i do Świata Saun udaje się z paskiem z kluczem do szafki zamocowanym na nadgarstku, który upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w Świecie Saun i podlega zwrotowi w recepcji SPA & Wellness.
 7. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska klucza użytkownik jest zobowiązany uregulować należność w wysokości 50 złotych.

§4

 1. Ze Świata Saun mogą korzystać wyłącznie zdrowe osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat.
 2. Przed skorzystaniem z Świata Saun wskazana jest konsultacja z lekarzem, gdyż ze Świata Saun korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią do korzystania z zabiegów
 3. Nie jest wskazane korzystanie ze Świata Saun po obfitym posiłku.
 4. Obsługą wszystkich urządzeń znajdujących się w Świecie Saun mogą zajmować się jedynie pracownicy SPA Hotel JAWOR hotelu oraz obsługa Świata Saun. Należy się bezwzględnie stosować do ich informacji i poleceń oraz instrukcji użytkowania urządzeń.

§5

 1. Ze Świata Saun nie mogą korzystać osoby zachowujące się agresywnie, jak również osoby, których zachowanie lub stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych osób przebywających w Świecie Saun
 2. Ze Świata Saun nie mogą korzystać w szczególności osoby: 
  1. pod wpływem alkoholu,  środków odurzających lub innych środków obniżających sprawność organizmu, lekarstw powodujących senność, ociężałość, wzrost lub spadek ciśnienia krwi
  2. z otwartymi ranami,
  3. których stan higieny odbiega od ogólnych przyjętych norm,
  4. z chorobami: serca, naczyń krwionośnych, układu nerwowego, tarczycy, grypą, gorączką, górnych drogi oddechowych (katar, kaszel itp.), nadciśnieniem, po udarze, ze stanami zapalnymi organów wewnętrznych, skóry (grzybica, egzema, liszaje, itp.), układu wydalania, gruźlicą, ostrymi stanami zawałowymi, objawami dekompresji, chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami (np.: epilepsja)
  5. uczulone na środki dezynfekujące,
  6. po przebytym udarze,
  7. kobiety w ciąży albo w trakcie menstruacji,
  8. mające trudności w oddychaniu.
  9. zmęczone i w stanie ogólnego osłabienia
 1. Wchodząc do Świata Saun korzystający z niego potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z urządzeń Świata Saun
 2. SPA Hotel JAWOR zastrzega możliwość nie wpuszczenia na teren Świata Saun osób wskazanych w pkt 1 i 2, jak również wyproszenia ich z terenu Świata Saun.
 3. SPA Hotel Jawor nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem ze Świata Saun z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza przez osoby wymienione w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu, w tym skutki zdrowotne.
 4. Kierownictwu SPA Hotel Jawor i obsłudze przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób wchodzących lub przebywających na terenie strefy saun. Odmowa poddania się testowi skutkować będzie wydaleniem ze Świata Saun.
 5. Wszelkie skaleczenia, urazy, problemy ze zdrowiem, pogorszenie samopoczucia oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie personelowi strefy Spa &Wellness

§6 

 1. Świat Saun to strefa ciszy. Osoby przebywające w Świecie Saun  obowiązane są do zachowania się w sposób wyciszony, w szczególności zabronione są głośne rozmowy i inne zachowania, które mogą zakłócić spokój pozostającym osobom korzystającym ze Świata Saun.
 2. Zabronione są zachowania, które mogą wywołać zażenowanie u innych osób, a także czyny, które mogą zostać uznane za nieobyczajne bądź zakłócające porządek publiczny w rozumieniu przepisów Kodeksu Wykroczeń.
 3. Ze względu na fakt, iż w Świecie Saun przebywa się bez strojów kąpielowych, osoby korzystające ze Świata Saun powinny liczyć się z tym, że przebywają w nim osoby nagie lub niekompletnie ubrane. Jednocześnie zabrania się poruszania w przestrzeniach ogólnodostępnych Świata Saun bez uprzedniego okrycia ciała.
 4. Pobyt w Świecie Saun dozwolony jest wyłącznie dla osób zaopatrzonych w klapki oraz dwa ręczniki kąpielowe: jeden służący do wycierania oraz drugi do przykrycia leżaków i miejsc siedzących.
 5. Podczas siedzenia lub leżenia w saunach oraz na wszelkich leżankach i siedziskach należy podłożyć ręcznik pod całe ciało, w tym stopy.

§7

 1. Przed wejściem do Świata Saun należy:
 1. zdjąć strój kąpielowy bądź spodenki - dopuszczalnymi okryciami są ręczniki i prześcieradła.
 2. dokładnie umyć całe ciało mydłem pod prysznicem i dokładnie je osuszyć. 
 3. zdjąć wszelkie metalowe przedmioty, które mogą stać się przyczyną poparzenia ciała.
 4. zdjąć okulary i szkła kontaktowe – w saunie nie można przebywać w okularach i szkłach kontaktowych
 5. zdjąć obuwie basenowe - do saun należy wchodzić boso – bez obuwia basenowego.
 1. Czas pobytu w saunie uzależniony jest indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny i nie powinien przekraczać 20 minut. Należy zaprzestać korzystania z sauny przy oznakach złego samopoczucia.
 2. Po wyjściu z łaźni należy schłodzić ciało (schładzanie rozpoczynamy od stóp w kierunku serca), a następnie odpocząć na leżaku i uzupełnić poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.
 3. Po kąpieli wskazany jest delikatny masaż ciała.
 4. W trakcie oraz po zakończeniu przebywania w saunie nie jest wskazane podejmowanie wysiłku fizycznego. 

§8

 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Świata Saun, zakazane jest stwarzanie przez użytkowników sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i higienie, a w szczególności:
  1. wnoszenie oraz spożywanie artykułów żywnościowych i napojów, w tym napojów alkoholowych oraz środków odurzających
  2. wnoszenie i palenie tytoniu, papierosów elektronicznych 
  3. wnoszenie i używanie wszelkiego sprzętu elektronicznego, w tym zwłaszcza telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer  
  4. wnoszenie opakowań szklanych, ostrych narzędzi i innych przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych,
  5. wchodzenie w okryciu wierzchnim i butach,
  6. wprowadzanie wózków dla dzieci,
  7. wprowadzanie i przebywanie zwierząt, 
  8. dotykanie elementów instalacji doprowadzającej ciepło,
  9. kładzenie jakichkolwiek przedmiotów (np.: ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca ani na nim.
  10. korzystania, po wyjściu z sauny z kolejnych urządzeń i kabin Świata saun bez uprzedniego umycia  ciała pod prysznicem
 2. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych do kąpieli parowej.

§9

 1. Osoby korzystające ze Świata Saun ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedzialnego korzystania ze Świata Saun oraz  urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń.
 2. SPA Hotel Jawor nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach na garderobę,
  2. rzeczy zagubione na terenie obiektu przedmioty oraz utracone na skutek kradzieży, jak również rzeczy zniszczone bądź uszkodzone przez osoby trzecie,
  3. wypadki mające miejsce  wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
 3. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać Recepcji SPA Hotel Jawor ****
 4. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu bądź poleceń obsługi Świata Saun, Spa Hotel Jawor może wezwać do opuszczenia Świata Saun lub całej strefy Spa&Wellness bez możliwości ubiegania się o zwrot  poniesionych kosztów pobytu. 

§10

 1. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Szczegółowych informacji udziela recepcja.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownictwo
  SPA Hotel Jawor ****

  Życzymy miłego wypoczynku w SPA Hotelu Jawor ****